Abdurrahman Bin Ebü'z-Zinad Kimdir?

İslam âlimi | 0 yorum

Abdurrahman Bin Ebü\'z-Zinad Kimdir


Geniş hadis bilgisi ve hadis rivayetiyle tanınan âlimdir. 100 (718) yılında doğdu. Doğum yeri kesin olarak belli değildir. Babası ünlü fakih Ebü'z-Zinâd Abdullah Bin Zekvân'ın künyesine izafetle İbn Ebü'z-Zinâd diye tanınır. Ebü'z-Zinâd tabiînden, Abdurrahman ise tebeü't-tâbiînden sayılır. Zehebî, onu altıncı tabaka âlimleri arasında zikreder. Rivayetleri daha çok babasından olduğu için ilk tahsilini de ondan yaptığı anlaşılmaktadır. Kıraati, meşhur kıraat âlimlerinden Ebû Cafer ve Nâfı'den öğrenmiştir. Nâf kıraatine dair bir eser kaleme aldığı bilinmektedir. Ayrıca Süheyl Bin Ebû Salih, Hişâm Bin Urve Mûsâ Bin Ukbe gibi meşhur âlimlerden rivayetleri vardır. Kendisinden de Saîd Bin Mansûr, İbn Cüreyc, Ebû Dâvûd et-Tayâlisî ve diğer bazı hadis âlimleri rivayette bulunmuşlardır.

Abdurrahman Bin Ebü'z-Zinâd, daha çok hadis ilmiyle meşgul olmakla birlikte, fıkhî meselelerde de fetvalar vermiştir. Hadiste genellikle güvenilir kabul edilirse de bazı noktalardan tenkide tâbi tutulmuştur. Bilhassa Hişâm Bin Urve'den rivayet ettiği hadislerde güvenilir bir râvi kabul edildiği halde, diğer rivayetlerinde tam manasıyla sika sayılmamıştır. Cerh ve ta'dil imamlarından Yahya Bin Maîn'e göre ise rivayet konusunda zayıftır. Bazı âlimler Abdurrahman'ı, Bağdat'a gidip yerleştikten sonra babasından garîb hadisler rivayet etmesi sebebiyle tenkit ederler. Onun Medine'de iken rivayet ettiği hadislerin sahih olduğu, ancak Bağdat'ta rivayet ettiklerinin Bağdatlılar tarafından değiştirildiği de ileri sürülmüştür ki bu husus, Irak'a yerleştikten sonra tenkit edilmesine yol açan âmilleri açıklığa kavuşturması bakımından önemlidir. Bütün bunlara rağmen Abdurrahman Bin Ebü'z-Zinâd, hadis ilminde ve rivayetinde yeri inkâr edilemeyecek bir âlimdir. Yetmiş dört yaşlarında Bağdat'ta vefat etmiştir.

2364 görüntüleme

Yorum YapYorumunu Paylaş

Facebook Hesabınla yorum yapabilirsin

Abdurrahman Bin Ebü\'z-Zinad hakkında yorumunuzu paylaşınFatal error: Call to undefined function get_option() in /home/biyografim/public_html/inc/footer.php on line 2